Általános szerződési feltételek

1. Jelen szerződés keretében Megrendelő Vállalkozó részére megrendeléseket ad, amely munkák részleteit írásban, eseti megrendelésekben határozzák meg. A megrendelések jelen szerződés mellékletét képezik.

2. Vállalkozó vállalja, hogy a Megrendelő igénye esetében részletes árajánlatát a Megrendelőnek az árajánlatkéréstől számított 24 órán belül megküldi. Megrendelő az ajánlat elfogadása azt cégszerű aláírásával ellátva emailen küldi vissza Vállalkozónak.

3. Megrendelő köteles a Vállalkozót minden, a megrendelés teljesítéséhez szükséges információval ellátni, így különösen a nyomdatermék megnevezését, példányszámát, oldalterjedelmét, méreteit, a kivitelezés módját, utómunka részleteit, alapanyagát és minőségét a szükséges papír minőségét, grammsúlyát és méreteit, továbbá a terméktől elvárt kültéri és beltéri minőséget, illetve egyéb ismérvet, amely a termék előállításához szükséges, továbbá a minőségi és választéki követelményeket, valamint a szállítás határidejét.

4. Vállalkozó a Megrendelő által átadott nyomdakész grafikai amyagokból dolgozik. Megrendelő a megrendeléssel együtt adja át Vállalkozónak az előállításhoz szükséges anyagokat: digitális adatok, szín minta - proof stb. Ha a megrendeléssel egy időben a Megrendelő a szükséges anyagot nem tudja biztosítani, azt a megrendelésben megjelölt határidőben kell Vállalkozó részére átadnia.

5. A termék elkészítéséhez szükséges digitális adatnak, valamint minden egyéb, a Megrendelő által leadott anyagnak reprodukálásra, illetve feldolgozásra való alkalmasságát a Vállalkozó bírálja el. Vállalkozó egy napon belül jogosult a Megrendelőt írásban visszautasítani.

6. A Vállalkozónak átadott anyagok szerzői joga a Megrendelőt illeti.

7. Amennyiben Vállalkozó rajta kívül álló okok miatt a megrendelésnek nem tud eleget tenni (pl. készlet hiány miatt nem beszerezhető az alapanyag, segédeszköz display szerkezet), ezt a Megrendelővel a megrendelés kézhezvételétől számított két munkanapon belül írásban közli. Ajánlatot tehet más helyettesítő termékre is.

8. Vállalkozó a megrendelés kézhezvételétől számított 3 munkanapon belül igény szerint és külön kérésre visszaigazolást küld a Megrendelőnek, amely tartalmazza a termék mennyiségét, a kivitelezésre vonatkozó adatokat, a technológia szerint szükséges – a Megrendelőt érintő – műveletek ütemét, a szállítás időpontját, a kiszerelés, csomagolás egységét, a termék árát.

9. Vállalkozó a szerződés teljesítése során jogosult alvállalkozókat igénybe venni, közvetített szolgáltatást végezhet. Vállalkozó a jogosan igénybe vett alvállalkozóért úgy felel, mintha a munkát maga végezte volna.

10. Megrendelő köteles a nyomdaipari szolgáltatás átvételére és a vállalkozási díj megfizetésére.

11. A Vállalkozót tevékenységéért vállalkozási díj illeti meg, melynek összege a jelen keretszerződés mellékletét képező esetei megrendelésben szereplő összeg. A vállalkozási díj tartalmazza a Vállalkozónak a megrendelés teljesítésével kapcsolatban felmerült valamennyi költségét.

12. Vállalkozó a teljesítést követő 3 munkanapon belül a teljesítési igazolás (átvételi elismervény vagy szállítólevél) alapján jogosult a szolgáltatásról számlát kiállítani, és a Megrendelőnek benyújtani. A Megrendelő kötelezi magát, hogy a kiállított számlát befogadja és köteles a számlát vállalkozó által előre meghatározott határidőre kiegyenlíteni Vállalkozó bankszámlájára történő átutalással vagy átvételkor készpénzben. Megrendelő késedelmes teljesítése esetén Vállalkozót a késedelembe esés napjától a kiegyenlítés napjáig számítottan a Ptk. 301/A. §-ában meghatározott mértékű késedelmi kamat illeti meg. A megrendelő a számlával kapcsolatos kifogásait, a számla átvételét követő 3 munkanapon belül köteles írásban bejelenteni írásos formában (e-mailbe) tételesen felsorolva kifogásait. Tudomásul veszi, hogy a fizetési határidő emiatt nem tolódhat.A Vállalkozó a kiállított számla teljes összegének maradéktalan kiegyenlítéséig, az átadott anyagokra a tulajdonjogát fenntartja. A Megrendelő – ennek minden jogi-, különösen büntető jogi következményeit ismerve - a tulajdonjog fenntartást kifejezetten elfogadja és tudomásul veszi.

13. Vállalkozó a Megrendelő utasítása szerint köteles eljárni. Vállalkozó köteles a Megrendelőt minden olyan körülményről haladéktalanul értesíteni, amely a vállalkozás eredményességét vagy kellő időre való elvégzését veszélyezteti vagy gátolja. Az értesítés elmulasztásából eredő kárért felelős.

14. Ha a Megrendelő alkalmatlan anyagot vagy pedig célszerűtlen vagy szakszerűtlen utasítást ad, erre a Vállalkozó köteles őt figyelmeztetni. Ha azonban a Megrendelő a figyelmeztetés ellenére utasítását fenntartja, vagy nem szolgáltat megfelelő anyagot, a Vállalkozó a szerződéstől elállhat. Ha nem áll el, a kapott anyaggal, illetőleg a Megrendelő utasítása szerint a Megrendelő kockázatára köteles a munkát elvégezni és nem vállal semmilyen jellegű garanciát.

15. Vállalkozó fenntartja az előszállítás jogát, ez esetben Megrendelőt legalább egy nappal a szállítást megelőzően értesíteni köteles.

16. A mennyiségi és minőségi átvétel helye a Megrendelőnek az eseti megrendelésben megjelölt székhelye, telephelye, ha Vállalkozó a szállítást saját vagy bérelt fuvareszközzel bonyolítja le, egyéb esetben pedig a Vállalkozó székhelye, telephelye. Amennyiben a szállítás a Vállalkozó saját vagy bérelt fuvareszközzel bonyolítja . A nettó 150.000 Ft feletti megrendelések kiszállítása egy budapesti címre ingyenes 100 kg súlyhatárig vagy személyautó méretig. Nettó 150.000Ft  alatti megrendeléseknél, általunk történő kiszállítás esetén díjat számítjuk fel, mely Budapest területén egységesen 2500 Ft + Áfa 100 kg súlyhatárig vagy személyautó méretig.

17. Amennyiben a Megrendelő az Vállalkozó készre jelentése utáni 5 munkanapon belül az árut nem veszi át, a Vállalkozó jogosult a vételár kiszámlázására raktározási nyilatkozat alapján. A felmerülő tárolási költségek (1.000 Ft. / nap + Áfa) a Megrendelőt terhelik és ezen költségek kiszámlázásra kerülnek.

18. Az ofszet és kis formátumú nyomdatermékek minősége a szabvány eltérő rendelkezése hiányában akkor szerződésszerű, ha a szúrópróbaszerű vizsgálatnál a hibás mennyiség 2,5 %-nál nem több.

19. Vállalkozó nem vállal felelősséget a gyártott nyomdaipari termékkel kapcsolatban harmadik személy által támasztott bármilyen szerzői jogi, tulajdonjogi vagy személyiségi jogi igénnyel szemben.

20. Megrendelő a teljesítési igazolás kiállításával elismeri, hogy a termék a szerződésben meghatározott minőséggel bír, továbbá tisztában van a megrendelt termék műszaki tulajdonságaival. Amennyiben a termék a teljesítéskor olyan rejtett hibát tartalmaz, amit Megrendelő nem ismerhetett fel, a teljesítést követő 8 napon belül köteles kifogását Vállalkozóval közölni.

21. Garanciális feltételek: A Vállalkozó a legyártott nyomdai anyagokra kizárólag színtartóssági garanciát vállal, ezen általános színtartóssági feltételek a főbb alaptípusokra a következők:

22. Pontos színtartóssági feltételekre kérjük, minden esetben kérjenek információt. Színbeli eltérések a nyomtatási technológiák és grafikai formátumok eltérése miatt előfordulhatnak, amennyiben a Megrendelő rendelkezésünkre bocsájt színmintát: proof-ot, chromalint, Pantone kódot, abban az esetben a különböző alapanyagok, grafikai profilok és utómunka eljárások – pl. fényes, matt, víztiszta stb.- alapján a lehető legjobb színt választjuk ki, ezek hiányában semmiféle színgaranciát nem vállalunk és a nyomtatás a nyomdagépek alap beállításai alapján történik. Az anyagleadási paraméterek elfogadása is részét képezi az általános szerződési feltételeknek.

23. A 2. pontban meghatározott megrendelésben Megrendelő jogosult a termékek kihelyezésére vonatkozóan is megrendelést adni Vállalkozónak. Megrendelő kihelyezés megrendelése esetén köteles a kihelyezéssel kapcsolatos adatokat – a kihelyezendő termékek számának, méretének, a kihelyezés célterületének és időtartamának meghatározása terméktípusonként - a Vállalkozóval írásban ismertetni. Vállalkozó a megrendelést követő 2 napon belül nyilatkozik a kihelyezés teljesítésének elvállalásáról, továbbá arról, hogy azt a Megrendelő által meghatározottakhoz képest milyen feltételekkel tudja teljesíteni. Amennyiben a termékek kihelyezését Vállalkozó végzi, úgy a teljes szolgáltatásra vonatkozó teljesítési igazolás és a számlák kiállítására – Felek eltérő megállapodása hiányában – a termékek kihelyezésének igazolását – a kihelyezési területekre vonatkozó szerződések bemutatása, szemrevételezés – követően kerül sor. Vállalkozó a kihelyezésre vonatkozó megrendelést elutasítja, ha - a helyszín adottságai alapján garancia nem vállalható - vis maior esetén, pl. nem megfelelő időjárás - a helyszín adottságai és az ügyfél által rendelt termék nem összeegyeztethetők. Amennyiben Vállalkozó végzi a kihelyezést, a szakszerűtlen, illetve a jogosulatlan kihelyezéssel összefüggésben keletkező károkért Vállalkozó felelős. A termékek tartalmából eredő károkért ebben az esetben is Megrendelő felelős. A kihelyezéssel, vagy annak késedelmével összefüggésben keletkező olyan károkat, amelyekért egyik Fél sem felelős – különösen vis maior, a Felek érdekkörén kívül álló események bekövetkezése esetén -, Megrendelő viseli. Abban az esetben, ha a kihelyezésre vonatkozó megrendelést Vállalkozó elutasítja, vagy azt más feltételekkel tudná csak teljesíteni, ezért Megrendelő a kihelyezésre vonatkozó megrendelést visszavonja, és így a kihelyezést nem Vállalkozó végzi, úgy az azzal kapcsolatban keletkező károk vonatkozásában kizárt Vállalkozó felelősségének megállapítása.

24. Azokban az esetekben, ahol jelen szerződés a Felek nyilatkozatának érvényességét írásbeli alakhoz köti, írásbeli nyilatkozatnak kell tekinteni a fax, illetve e-mail üzenetet is. Az írásbeli nyilatkozat hatályai a másik Fél által történő átvételt követően állnak be.

25. Vis maior minden olyan esemény, melyet a Felek tevékenységükkel befolyásolni nem tudnak (pl. természeti katasztrófa, tűzeset, robbanás, sztrájk stb.), és a szerződésteljesítést befolyásolja, a szerződés szempontjából Vis maiornak tekintendő, különös tekintettel a távközlési hálózat hibájából adódó üzemzavarokra. Vis maior előfordulása esetén a Feleknek haladéktalanul írásban értesíteniük kell egymást. Ezen értesítésben meg kell nevezni a Vis maior pontos okát, valamint a szerződés teljesítésével kapcsolatos várható hatását. Amennyiben a Vis maior 2 (kettő) hétnél hosszabb idővel késleltetné a szerződés végrehajtását, a Feleknek tárgyalásos úton rögzíteniük kell a szerződésben szükséges módosításokat. Amennyiben ezen tárgyalások 1 (egy) héten belül nem vezetnek eredményre, bármely Félnek jogában áll a szerződéstől elállni. Ha a Felek a jelen szerződéstől Vis maior miatt állnak el, a szerződés megszűnésével kapcsolatosan esetlegesen felmerült kárát és költségét mindegyik Fél maga viseli.

26. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. vállalkozási szerződésre vonatkozó rendelkezései az irányadók.

27. A jelen szerződéssel kapcsolatos jogviták esetére felek megállapodnak, hogy elsődlegesen közös egyeztetés útján igyekeznek azokat megoldani, az egyeztetés eredménytelensége esetére felek alávetik magukat hatáskörtől függően a Pesti Központi Kerületi Bíróság, illetve a Fővárosi Bíróság kizárólagos illetékességének.